Om statistikken: Pedagognormen

Definisjoner og beregninger

Tabellen viser antall og andel barnehager som oppfyller pedagognormen med eller uten dispensasjon fra utdanningskravet eller ikke oppfyller pedagognormen.

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minimum én pedagogisk leder per 14 barn for barn over tre år. Ett barn til utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer, eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet slik at en person uten godkjent utdanning kan arbeide som pedagogisk leder. Reglene om pedagognormen er fastsatt i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager.

Barn under 3 år vektes dobbelt og summen av antall barn deles på 14. En barnehage som har 14 barn over 3 år, har krav om ett årsverk til pedagogisk leder. Det betyr at en barnehage med 15 barn over 3 år har krav om to årsverk for pedagogiske ledere. I barnehager hvor over halvparten av barna har en lavere oppholdstid enn seks timer per dag skal heltidsplasser legges til grunn i beregningen av normen.

Pedagognormen regnes ut ved å koble antall barn til årsverk til pedagogiske ledere. Årsverk til pedagogiske ledere med dispensasjon fra utdanningskravet inngår i beregningen. Beregningen gir følgende kategorier:

Tallene viser status per 15. desember. Årlig publiseringstidspunkt er medio februar.

Hjelp til å tolke tallene for pedagognormen

Det er barnehagen som skal oppfylle normen. Det vil si at situasjonen kan variere mellom grupper og avdelinger innad i barnehagen. At en barnehage ikke oppfyller pedagognormen sier ikke noe om hvor mange pedagogiske ledere de mangler, eller hvor mange barn det er per pedagogisk leder. Se også rapportene barn per ansatt og årsverk- stilling for å få et mer komplett bilde av bemanningssituasjonen i hver enkelt barnehage, kommune eller fylke. Jf. forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager §2 kan barnehager få innvilget dispensasjon fra norm om pedagogisk bemanning. Dispensasjon fra kravet om pedagogisk bemanning vises ikke i denne statistikken

Eierform

Kommunale barnehager eies av en kommune. Private barnehager eies av private. Det finnes et fåtall statlige og fylkeskommunale barnehager. Disse mottar tilskudd på lik linje med private barnehager og regnes i denne statistikken som private.

Geografisk nivå

Tallene vises på nasjonalt nivå, fylkesnivå, kommunenivå og barnehagenivå.

Kilder

Alle barnehager rapporterer elektronisk årsmeldingsskjema i Barnehage-statistikk-innrapporteringsløsning (BASIL). Statistikken inkluderer alle enheter i Nasjonalt Barnehageregister (NBR) som i henhold til næringskode driver med barnehage og som er registrert å ha barn.

Kvalitetskontroll

Opplysningene leveres og godkjennes av hver barnehage. Kommunen kontrollerer og godkjenner rapporteringen. Statsforvalteren utfører ytterligere kvalitetskontroller og godkjenner skjemaene. Utdanningsdirektoratet har det overordnede ansvaret og utfører også egne kontroller av rapporterte opplysninger.

Endringshistorikk

Pedagognormen ble endret 1. august 2018. Fra da av ble det krav om minimum 1 pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minimum én pedagogisk leder per 14 barn for barn over tre år. For årene før 2017 var kravet henholdsvis minimum 1 pedagogisk leder per 9 barn under tre år og minimum 1 pedagogisk leder per 18 barn for barn over tre år.